Our Parish

Saint Bonaventure Church Parish

1600 Acadia Drive SE Calgary, AB T2J 3B3 Phone: 403-278-7556